Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

om morgenen
przed południem
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (cirka)
ok. (około)
Για εκτιμήσεις
att. (attention)
do wiadomości
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
BA (Bachelor)
Licencjat
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Jego/Jej Królewska Mość
Τίτλος επίτιμου ατόμου
dvs. (det vil sige)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
A/S (aktieselskab)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ikke tilgængelig
nie dot. (nie dotyczy)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
nr (numer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
pr. år (pro anno)
rocznie
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
om eftermiddagen
po południu
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vende
proszę odwrócić
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
vicedirektør
wiceprezydent
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο