Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem) : avant midi
sabah (öğleden önce)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximativement)
tahmini
Για εκτιμήσεις
attn. (à l'attention de)
dikkatine
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Licence
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Πανεπιστημιακός τίτλος
HEC (heure d'Europe centrale)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R. (Son Altesse Royale)
huzurunda
Τίτλος επίτιμου ατόμου
c.à.d (c'est-à-dire)
yani
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Société Anonyme)
A.Ş. (anonim şirketi)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (non applicable)
geçersiz
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
n° (numéro)
no. (numara)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p. a. (par an)
yıllık / yılda bir
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem) : après-midi
öğleden sonra
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
V.P. (vice-président)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο