Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem) : avant midi
om morgenen
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximativement)
ca. (cirka)
Για εκτιμήσεις
attn. (à l'attention de)
att. (attention)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Licence
BA (Bachelor)
Πανεπιστημιακός τίτλος
HEC (heure d'Europe centrale)
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R. (Son Altesse Royale)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
c.à.d (c'est-à-dire)
dvs. (det vil sige)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Société Anonyme)
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
A/S (aktieselskab)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (non applicable)
Ikke tilgængelig
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
n° (numéro)
nr. (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p. a. (par an)
pr. år (pro anno)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem) : après-midi
om eftermiddagen
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
vende
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
V.P. (vice-président)
vicedirektør
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο