Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m. (ante meridiem)
a. m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
approx. (approximately)
přibl. (přibližně)
Για εκτιμήσεις
attn. (to the attention of)
MP. (do vlastních rukou)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
Bc. (Bakalář)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Central European Time)
CET (Středoevropský čas)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
inc. (incorporated)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
a.s. (akciová společnost)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (not applicable)
n/a (chybějící data)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (number)
č. (číslo)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum)
p.a. (per annum - ročně)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
p. m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (please turn over)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice president)
VP (viceprezident)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο