Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
När skulle det passa för dig?
Mikor lenne jó Önnek?
Επίσημη, με ευγένεια
Kan vi planera in ett möte?
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Επίσημη, με ευγένεια
Jag tycker att vi kunde träffas.
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Επίσημη, με ευγένεια
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Επίσημη, με ευγένεια
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Επίσημη, με ευγένεια
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Επίσημη, με ευθύτητα
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Επίσημη, με ευγένεια
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Επίσημη, με ευγένεια
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Επίσημη, με ευγένεια