Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

저는 스미스씨와 약속을 잡고 싶습니다.
Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
언제가 괜찮으시겠습니까?
Kiam ĉu konvenas al vi?
Επίσημη, με ευγένεια
약속을 잡고 뵐 수 있을까요?
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
Επίσημη, με ευγένεια
만나뵈어야 할 것 같네요.
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

만나기로 한 약속을 미룰 수 있는지 궁금합니다.
Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
내일 2시에 만나 뵙기 어려울 것 같습니다. 조금 늦춰서 4시에 만나도 될까요?
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
Επίσημη, με ευγένεια
다른 날로 미뤄도 될까요?
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
Επίσημη, με ευγένεια
....까지 저희의 약속을 미루어야 할 것 같습니다.
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
Επίσημη, με ευγένεια
죄송스럽지만, 우리가 만나기로 한 날에 제가 두 개의 약속을 잡아놓았습니다. 그날 말고, 다른 날로 미뤄도 괜찮을까요?
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
Επίσημη, με ευγένεια
죄송하지만, 우리의 약속을 미뤄야 하게 됐습니다.
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
Επίσημη, με ευθύτητα
조금 더 일찍/늦게 만나도 될까요?
Povus ni renkontri pli frue/poste?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

전화로 연락이 안되어서 이렇게 글을 드립니다. 내일 뵙기로 한 약속을 취소해야하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 진심으로 죄송합니다.
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Επίσημη, με ευγένεια
알려드리기 유감스러우나, 만나기로 했던 약속에 저는 참석하지 못할것 같으므로 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
Επίσημη, με ευγένεια
죄송합니다만 내일 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
Επίσημη, με ευγένεια
....에 때문에, 우리 약속을 취소해야 합니다.
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
Επίσημη, με ευγένεια