Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

저는 스미스씨와 약속을 잡고 싶습니다.
Ich möchte um einen Termin mit Herrn Schmidt bitten.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
언제가 괜찮으시겠습니까?
Wann würde es Ihnen passen?
Επίσημη, με ευγένεια
약속을 잡고 뵐 수 있을까요?
Können wir ein Treffen vereinbaren?
Επίσημη, με ευγένεια
만나뵈어야 할 것 같네요.
Ich denke, wir sollten uns treffen.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

만나기로 한 약속을 미룰 수 있는지 궁금합니다.
Wäre es möglich, unsere Besprechung zu verschieben?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
내일 2시에 만나 뵙기 어려울 것 같습니다. 조금 늦춰서 4시에 만나도 될까요?
Morgen um 14 Uhr passt mir leider nicht. Würde es ein bisschen später gehen, sagen wir um 16 Uhr?
Επίσημη, με ευγένεια
다른 날로 미뤄도 될까요?
Wäre es möglich, ein anderes Datum festzulegen?
Επίσημη, με ευγένεια
....까지 저희의 약속을 미루어야 할 것 같습니다.
Ich muss unsere Besprechung bis zum ... verschieben.
Επίσημη, με ευγένεια
죄송스럽지만, 우리가 만나기로 한 날에 제가 두 개의 약속을 잡아놓았습니다. 그날 말고, 다른 날로 미뤄도 괜찮을까요?
Leider habe ich am Tag unserer Besprechung zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, ein anderes Datum zu vereinbaren?
Επίσημη, με ευγένεια
죄송하지만, 우리의 약속을 미뤄야 하게 됐습니다.
Leider muss ich das Datum unserer Besprechung abändern.
Επίσημη, με ευθύτητα
조금 더 일찍/늦게 만나도 될까요?
Könnten wir uns ein bisschen früher/später treffen?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

전화로 연락이 안되어서 이렇게 글을 드립니다. 내일 뵙기로 한 약속을 취소해야하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 진심으로 죄송합니다.
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unseren morgigen Termin absagen muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Επίσημη, με ευγένεια
알려드리기 유감스러우나, 만나기로 했던 약속에 저는 참석하지 못할것 같으므로 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich unseren für morgen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen kann und diesen somit absagen muss.
Επίσημη, με ευγένεια
죄송합니다만 내일 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Leider muss ich unseren morgigen Termin absagen.
Επίσημη, με ευγένεια
....에 때문에, 우리 약속을 취소해야 합니다.
Aufgrund von ... muss ich leider unseren Termin absagen.
Επίσημη, με ευγένεια