Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Kiam ĉu konvenas al vi?
Wanneer schikt het u?
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Povus ni renkontri pli frue/poste?
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Επίσημη, με ευγένεια
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Επίσημη, με ευγένεια
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Επίσημη, με ευγένεια