Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Kiam ĉu konvenas al vi?
Quando è disponibile?
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
È possibile fissare un appuntamento?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
È possibile fissare un'altra data?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
Επίσημη, με ευθύτητα
Povus ni renkontri pli frue/poste?
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
Επίσημη, με ευγένεια
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
Επίσημη, με ευγένεια
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
Επίσημη, με ευγένεια