Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Hvornår passer det dig?
When would it suit you?
Επίσημη, με ευγένεια
Kan vi arrangere et møde?
Can we arrange a meeting?
Επίσημη, με ευγένεια
Jeg synes vi skal mødes.
I think we should meet.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Επίσημη, με ευγένεια
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
Would it be possible to set another date?
Επίσημη, με ευγένεια
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
I have to postpone our meeting until…
Επίσημη, με ευγένεια
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Επίσημη, με ευγένεια
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
I am forced to change the date of our meeting.
Επίσημη, με ευθύτητα
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
Could we make it a bit earlier/later?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Επίσημη, με ευγένεια
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Επίσημη, με ευγένεια
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Επίσημη, με ευγένεια
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Επίσημη, με ευγένεια