Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
Επίσημη, με ευγένεια
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
Επίσημη, με ευγένεια
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Bence görüşmemiz gerekiyor.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
Επίσημη, με ευγένεια
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
Επίσημη, με ευγένεια
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
Επίσημη, με ευγένεια
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
Επίσημη, με ευγένεια
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
Επίσημη, με ευγένεια
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
Επίσημη, με ευγένεια