Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

I would like an appointment with Mr Smith please.
Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
When would it suit you?
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
Επίσημη, με ευγένεια
Can we arrange a meeting?
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
Επίσημη, με ευγένεια
I think we should meet.
Bence görüşmemiz gerekiyor.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

I wonder whether we can postpone our meeting?
Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
Επίσημη, με ευγένεια
Would it be possible to set another date?
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
I have to postpone our meeting until…
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
I am forced to change the date of our meeting.
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
Επίσημη, με ευθύτητα
Could we make it a bit earlier/later?
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
Επίσημη, με ευγένεια
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
Επίσημη, με ευγένεια
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
Επίσημη, με ευγένεια
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
Επίσημη, με ευγένεια