Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

I would like an appointment with Mr Smith please.
Quisiera fijar una cita con el Sr. Pérez, por favor.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
When would it suit you?
¿Cuándo le convendría?
Επίσημη, με ευγένεια
Can we arrange a meeting?
¿Podemos concertar una reunión?
Επίσημη, με ευγένεια
I think we should meet.
Creo que deberíamos reunirnos.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

I wonder whether we can postpone our meeting?
¿Tendría algún inconveniente con posponer nuestra reunión?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
No podré estar allí mañana a las 2pm. ¿Podemos reunirnos un poco más tarde? ¿Por ejemplo a las 4?
Επίσημη, με ευγένεια
Would it be possible to set another date?
¿Sería posible fijar otra fecha?
Επίσημη, με ευγένεια
I have to postpone our meeting until…
Tendré que posponer nuestra reunión hasta...
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Lamentablemente tengo otro compromiso para el mismo día que acordamos la reunión. ¿Sería posible fijar otra fecha?
Επίσημη, με ευγένεια
I am forced to change the date of our meeting.
Me veo en la obligación de cambiar la fecha de nuestra reunión.
Επίσημη, με ευθύτητα
Could we make it a bit earlier/later?
¿Podemos reunirnos un poco más temprano/un poco más tarde?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo para informarle que tendré que cancelar la cita de mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Επίσημη, με ευγένεια
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Debo informarle que lamentablemente no podré asistir a la cita propuesta y por ello tendré que cancelarla.
Επίσημη, με ευγένεια
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Temo que tendré que cancelar nuestra cita de mañana.
Επίσημη, με ευγένεια
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Debido a..., temo que tendré que cancelar nuestra cita.
Επίσημη, με ευγένεια