Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

I would like an appointment with Mr Smith please.
Ich möchte um einen Termin mit Herrn Schmidt bitten.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
When would it suit you?
Wann würde es Ihnen passen?
Επίσημη, με ευγένεια
Can we arrange a meeting?
Können wir ein Treffen vereinbaren?
Επίσημη, με ευγένεια
I think we should meet.
Ich denke, wir sollten uns treffen.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

I wonder whether we can postpone our meeting?
Wäre es möglich, unsere Besprechung zu verschieben?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Morgen um 14 Uhr passt mir leider nicht. Würde es ein bisschen später gehen, sagen wir um 16 Uhr?
Επίσημη, με ευγένεια
Would it be possible to set another date?
Wäre es möglich, ein anderes Datum festzulegen?
Επίσημη, με ευγένεια
I have to postpone our meeting until…
Ich muss unsere Besprechung bis zum ... verschieben.
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Leider habe ich am Tag unserer Besprechung zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, ein anderes Datum zu vereinbaren?
Επίσημη, με ευγένεια
I am forced to change the date of our meeting.
Leider muss ich das Datum unserer Besprechung abändern.
Επίσημη, με ευθύτητα
Could we make it a bit earlier/later?
Könnten wir uns ein bisschen früher/später treffen?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unseren morgigen Termin absagen muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Επίσημη, με ευγένεια
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich unseren für morgen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen kann und diesen somit absagen muss.
Επίσημη, με ευγένεια
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Leider muss ich unseren morgigen Termin absagen.
Επίσημη, με ευγένεια
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Aufgrund von ... muss ich leider unseren Termin absagen.
Επίσημη, με ευγένεια