Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Harkitsemme ... ostoa...
Ni konsideras la aĉeto de...
Επίσημη, με προσοχή
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Ni ŝatus meti ordon.
Επίσημη, με ευγένεια
Liitteenä sitova tilauksemme...
Vi trovos nian firman ordon por...
Επίσημη, με ευγένεια
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Vi trovos vian ordon.
Επίσημη, με ευγένεια
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Επίσημη, με ευγένεια
Täten jätämme tilauksemme...
Ni metas nian ordon por...
Επίσημη, με ευθύτητα
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Ni intencas aĉeti...
Επίσημη, με ευθύτητα
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Επίσημη, με ευγένεια
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Επίσημη, με ευγένεια
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Επίσημη, με ευθύτητα
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Επίσημη, με ευθύτητα
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Täten vahvistamme tilauksenne.
Ni konfirmas vian mendon.
Επίσημη, με ευγένεια
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Επίσημη, με ευγένεια
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Επίσημη, με ευγένεια
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Επίσημη, με ευθύτητα
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Επίσημη, με ευγένεια
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Επίσημη, με ευγένεια
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Επίσημη, με ευγένεια
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Επίσημη, με ευθύτητα
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Επίσημη, με ευθύτητα
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα