Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Harkitsemme ... ostoa...
We are considering the purchase of…
Επίσημη, με προσοχή
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
We are pleased to place an order with your company for ...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Haluaisimme tehdä tilauksen.
We would like to place an order.
Επίσημη, με ευγένεια
Liitteenä sitova tilauksemme...
Enclosed is our firm order for…
Επίσημη, με ευγένεια
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Enclosed you will find our order.
Επίσημη, με ευγένεια
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Επίσημη, με ευγένεια
Täten jätämme tilauksemme...
We herewith place our order for…
Επίσημη, με ευθύτητα
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
We intend to buy...from you.
Επίσημη, με ευθύτητα
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Your order will be processed as quickly as possible.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Επίσημη, με ευγένεια
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Επίσημη, με ευθύτητα
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Επίσημη, με ευθύτητα
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Επίσημη, με ευθύτητα
Täten vahvistamme tilauksenne.
We hereby confirm your order.
Επίσημη, με ευγένεια
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
This is to confirm our verbal order dated…
Επίσημη, με ευγένεια
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Επίσημη, με ευγένεια
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Επίσημη, με ευθύτητα
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Επίσημη, με ευθύτητα
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Επίσημη, με ευγένεια
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Would it be possible to increase our order from…to…
Επίσημη, με ευγένεια
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Would it be possible to delay the order until…
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Επίσημη, με ευγένεια
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
We would like to cancel our order. The order number is...
Επίσημη, με ευθύτητα
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
We are forced to cancel our order due to...
Επίσημη, με ευθύτητα
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα