Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Uvažujeme o koupi...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Επίσημη, με προσοχή
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Chtěli bychom zadat objednávku.
Мы хотели бы заказать
Επίσημη, με ευγένεια
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Тут же еще один наш заказ на...
Επίσημη, με ευγένεια
V příloze najdete naší objednávku.
Тут же вы найдете наш заказ
Επίσημη, με ευγένεια
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Επίσημη, με ευγένεια
Tímto zadáváme objednávku na...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Επίσημη, με ευθύτητα
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Мы намерены купить у вас...
Επίσημη, με ευθύτητα
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Επίσημη, με ευγένεια
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Επίσημη, με ευγένεια
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Επίσημη, με ευθύτητα
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
В приложении вы найдете две копии контракта
Επίσημη, με ευθύτητα
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Επίσημη, με ευθύτητα
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Επίσημη, με ευγένεια
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Επίσημη, με ευγένεια
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Επίσημη, με ευγένεια
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Επίσημη, με ευθύτητα
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Επίσημη, με ευθύτητα
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Επίσημη, με ευγένεια
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Επίσημη, με ευγένεια
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Возможно ли продлить заказ до...
Επίσημη, με ευγένεια
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Επίσημη, με ευγένεια
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Επίσημη, με ευγένεια
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Επίσημη, με ευγένεια
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Επίσημη, με ευγένεια
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα