Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Uvažujeme o koupi...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Επίσημη, με προσοχή
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Chtěli bychom zadat objednávku.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Επίσημη, με ευγένεια
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Επίσημη, με ευγένεια
V příloze najdete naší objednávku.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Επίσημη, με ευγένεια
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Επίσημη, με ευγένεια
Tímto zadáváme objednávku na...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Επίσημη, με ευθύτητα
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Επίσημη, με ευγένεια
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Επίσημη, με ευγένεια
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Επίσημη, με ευθύτητα
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Επίσημη, με ευθύτητα
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Επίσημη, με ευθύτητα
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Επίσημη, με ευγένεια
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Επίσημη, με ευγένεια
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Επίσημη, με ευγένεια
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Επίσημη, με ευθύτητα
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Επίσημη, με ευγένεια
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Επίσημη, με ευγένεια
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Επίσημη, με ευγένεια
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Επίσημη, με ευγένεια
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Επίσημη, με ευγένεια
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Επίσημη, με ευγένεια
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Επίσημη, με ευγένεια
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Επίσημη, με ευθύτητα
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα