Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Vi överväger att köpa ...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Επίσημη, με προσοχή
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Επίσημη, με ευγένεια
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Επίσημη, με ευγένεια
Bifogat hittar ni vår beställning.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi lägger härmed in vår order på ...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Επίσημη, με ευγένεια
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
In allegato trova due copie del contratto.
Επίσημη, με ευθύτητα
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi bekräftar härmed din beställning.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα