Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Vi överväger att köpa ...
Επίσημη, με προσοχή
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Мы хотели бы заказать
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же еще один наш заказ на...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же вы найдете наш заказ
Bifogat hittar ni vår beställning.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Επίσημη, με ευγένεια
Одновременно мы хотели бы заказать...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы намерены купить у вас...
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Επίσημη, με ευθύτητα
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Επίσημη, με ευγένεια
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Επίσημη, με ευθύτητα
В приложении вы найдете две копии контракта
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Επίσημη, με ευθύτητα
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Vi bekräftar härmed din beställning.
Επίσημη, με ευγένεια
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Επίσημη, με ευγένεια
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли продлить заказ до...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα