Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Estamos considerando a aquisição de...
Επίσημη, με προσοχή
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Мы хотели бы заказать
Gostaríamos de fazer um pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же еще один наш заказ на...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же вы найдете наш заказ
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Επίσημη, με ευγένεια
Одновременно мы хотели бы заказать...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы намерены купить у вас...
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Επίσημη, με ευθύτητα
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Επίσημη, με ευγένεια
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Επίσημη, με ευγένεια
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Επίσημη, με ευθύτητα
В приложении вы найдете две копии контракта
Anexas estão duas cópias do contrato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Επίσημη, με ευθύτητα
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли продлить заказ до...
Seria possível adiar a entrega até...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Επίσημη, με ευθύτητα
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα