Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Επίσημη, με προσοχή
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Мы хотели бы заказать
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же еще один наш заказ на...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же вы найдете наш заказ
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Επίσημη, με ευγένεια
Одновременно мы хотели бы заказать...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы намерены купить у вас...
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Επίσημη, με ευγένεια
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Επίσημη, με ευθύτητα
В приложении вы найдете две копии контракта
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Επίσημη, με ευθύτητα
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Επίσημη, με ευγένεια
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли продлить заказ до...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα