Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Επίσημη, με προσοχή
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Мы хотели бы заказать
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же еще один наш заказ на...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же вы найдете наш заказ
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Επίσημη, με ευγένεια
Одновременно мы хотели бы заказать...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы намерены купить у вас...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Επίσημη, με ευγένεια
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Επίσημη, με ευθύτητα
В приложении вы найдете две копии контракта
In allegato trova due copie del contratto.
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Επίσημη, με ευθύτητα
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли продлить заказ до...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα