Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Estamos considerando adquirir...
Επίσημη, με προσοχή
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Мы хотели бы заказать
Quisiéramos hacer un pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же еще один наш заказ на...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же вы найдете наш заказ
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Επίσημη, με ευγένεια
Одновременно мы хотели бы заказать...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы намерены купить у вас...
Deseamos adquirir...
Επίσημη, με ευθύτητα
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Επίσημη, με ευγένεια
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Επίσημη, με ευθύτητα
В приложении вы найдете две копии контракта
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Επίσημη, με ευθύτητα
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли продлить заказ до...
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Επίσημη, με ευθύτητα
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα