Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Vi overveje et køb af...
Επίσημη, με προσοχή
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Мы хотели бы заказать
Vi vil gerne angive en ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же еще один наш заказ на...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же вы найдете наш заказ
Vedlagt vil du finde din ordre
Επίσημη, με ευγένεια
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Επίσημη, με ευγένεια
Одновременно мы хотели бы заказать...
Vi angiver hermed en ordre på...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы намерены купить у вас...
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Επίσημη, με ευθύτητα
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Επίσημη, με ευγένεια
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Επίσημη, με ευθύτητα
В приложении вы найдете две копии контракта
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Vi bekræfter hermed din ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли продлить заказ до...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Επίσημη, με ευθύτητα
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα