Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Επίσημη, με προσοχή
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Am dori să plasăm o comandă.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Επίσημη, με ευγένεια
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Επίσημη, με ευγένεια
Veți găsi atașată comanda noastră.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Επίσημη, με ευγένεια
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Επίσημη, με ευγένεια
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Επίσημη, με ευθύτητα
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Επίσημη, με ευγένεια
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Επίσημη, με ευγένεια
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Επίσημη, με ευθύτητα
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Επίσημη, με ευθύτητα
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Επίσημη, με ευγένεια
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Επίσημη, με ευγένεια
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Επίσημη, με ευγένεια
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Επίσημη, με ευθύτητα
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Επίσημη, με ευθύτητα
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Επίσημη, με ευγένεια
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Επίσημη, με ευγένεια
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Επίσημη, με ευγένεια
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Επίσημη, με ευγένεια
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Επίσημη, με ευγένεια
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Επίσημη, με ευγένεια
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Επίσημη, με ευγένεια
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Επίσημη, με ευθύτητα
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Επίσημη, με ευθύτητα
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα