Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Estamos considerando a aquisição de...
Vi overveje et køb af...
Επίσημη, με προσοχή
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Gostaríamos de fazer um pedido.
Vi vil gerne angive en ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Επίσημη, με ευγένεια
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Vedlagt vil du finde din ordre
Επίσημη, με ευγένεια
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Επίσημη, με ευγένεια
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Vi angiver hermed en ordre på...
Επίσημη, με ευθύτητα
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Επίσημη, με ευθύτητα
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Επίσημη, με ευγένεια
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Επίσημη, με ευθύτητα
Anexas estão duas cópias do contrato.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Επίσημη, με ευθύτητα
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Επίσημη, με ευγένεια
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Επίσημη, με ευγένεια
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Επίσημη, με ευθύτητα
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Επίσημη, με ευθύτητα
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Επίσημη, με ευγένεια
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Επίσημη, με ευγένεια
Seria possível adiar a entrega até...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Επίσημη, με ευγένεια
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Επίσημη, με ευγένεια
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Επίσημη, με ευγένεια
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Επίσημη, με ευγένεια
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Επίσημη, με ευθύτητα
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Επίσημη, με ευθύτητα
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα