Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Estamos considerando a aquisição de...
We are considering the purchase of…
Επίσημη, με προσοχή
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
We are pleased to place an order with your company for ...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Gostaríamos de fazer um pedido.
We would like to place an order.
Επίσημη, με ευγένεια
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Enclosed is our firm order for…
Επίσημη, με ευγένεια
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Enclosed you will find our order.
Επίσημη, με ευγένεια
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Επίσημη, με ευγένεια
Deste modo, fazemos a encomenda de...
We herewith place our order for…
Επίσημη, με ευθύτητα
Pretendemos comprar...de sua empresa.
We intend to buy...from you.
Επίσημη, με ευθύτητα
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Your order will be processed as quickly as possible.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Επίσημη, με ευγένεια
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Επίσημη, με ευθύτητα
Anexas estão duas cópias do contrato.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Επίσημη, με ευθύτητα
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Επίσημη, με ευθύτητα
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
We hereby confirm your order.
Επίσημη, με ευγένεια
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
This is to confirm our verbal order dated…
Επίσημη, με ευγένεια
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Επίσημη, με ευγένεια
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Επίσημη, με ευθύτητα
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Επίσημη, με ευθύτητα
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Επίσημη, με ευγένεια
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Would it be possible to increase our order from…to…
Επίσημη, με ευγένεια
Seria possível adiar a entrega até...
Would it be possible to delay the order until…
Επίσημη, με ευγένεια
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Επίσημη, με ευγένεια
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Επίσημη, με ευγένεια
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Επίσημη, με ευγένεια
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Επίσημη, με ευγένεια
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
We would like to cancel our order. The order number is...
Επίσημη, με ευθύτητα
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
We are forced to cancel our order due to...
Επίσημη, με ευθύτητα
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα