Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Rozważamy możliwość zakupu...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Επίσημη, με προσοχή
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Załączamy nasze zamówienie na...
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Επίσημη, με ευγένεια
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Επίσημη, με ευγένεια
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Chcemy zakupić u Państwa...
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Επίσημη, με ευγένεια
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Επίσημη, με ευθύτητα
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Επίσημη, με ευγένεια
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Επίσημη, με ευγένεια
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Επίσημη, με ευγένεια
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Επίσημη, με ευθύτητα
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα