Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Rozważamy możliwość zakupu...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Επίσημη, με προσοχή
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Мы хотели бы заказать
Επίσημη, με ευγένεια
Załączamy nasze zamówienie na...
Тут же еще один наш заказ на...
Επίσημη, με ευγένεια
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Тут же вы найдете наш заказ
Επίσημη, με ευγένεια
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Επίσημη, με ευγένεια
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Επίσημη, με ευθύτητα
Chcemy zakupić u Państwa...
Мы намерены купить у вас...
Επίσημη, με ευθύτητα
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Επίσημη, με ευγένεια
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Επίσημη, με ευγένεια
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Επίσημη, με ευθύτητα
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
В приложении вы найдете две копии контракта
Επίσημη, με ευθύτητα
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Επίσημη, με ευθύτητα
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Επίσημη, με ευγένεια
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Επίσημη, με ευγένεια
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Επίσημη, με ευγένεια
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Επίσημη, με ευθύτητα
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Επίσημη, με ευθύτητα
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Επίσημη, με ευγένεια
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Επίσημη, με ευγένεια
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Возможно ли продлить заказ до...
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Επίσημη, με ευγένεια
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Επίσημη, με ευγένεια
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Επίσημη, με ευθύτητα
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα