Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Rozważamy możliwość zakupu...
Estamos considerando a aquisição de...
Επίσημη, με προσοχή
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Gostaríamos de fazer um pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Załączamy nasze zamówienie na...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Επίσημη, με ευγένεια
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Επίσημη, με ευγένεια
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Επίσημη, με ευγένεια
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Chcemy zakupić u Państwa...
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Επίσημη, με ευθύτητα
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Επίσημη, με ευγένεια
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Επίσημη, με ευγένεια
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Επίσημη, με ευθύτητα
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Anexas estão duas cópias do contrato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Επίσημη, με ευθύτητα
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Επίσημη, με ευγένεια
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Επίσημη, με ευγένεια
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Επίσημη, με ευθύτητα
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Επίσημη, με ευγένεια
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Επίσημη, με ευγένεια
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Seria possível adiar a entrega até...
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Επίσημη, με ευγένεια
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Επίσημη, με ευγένεια
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Επίσημη, με ευθύτητα
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Επίσημη, με ευθύτητα
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα