Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Rozważamy możliwość zakupu...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Επίσημη, με προσοχή
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Επίσημη, με ευγένεια
Załączamy nasze zamówienie na...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Επίσημη, με ευγένεια
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Επίσημη, με ευγένεια
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Επίσημη, με ευγένεια
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Chcemy zakupić u Państwa...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Επίσημη, με ευγένεια
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Επίσημη, με ευθύτητα
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
In allegato trova due copie del contratto.
Επίσημη, με ευθύτητα
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Επίσημη, με ευθύτητα
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Επίσημη, με ευγένεια
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Επίσημη, με ευγένεια
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Επίσημη, με ευγένεια
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Επίσημη, με ευγένεια
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Επίσημη, με ευθύτητα
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα