Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Rozważamy możliwość zakupu...
Ni konsideras la aĉeto de...
Επίσημη, με προσοχή
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Ni ŝatus meti ordon.
Επίσημη, με ευγένεια
Załączamy nasze zamówienie na...
Vi trovos nian firman ordon por...
Επίσημη, με ευγένεια
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Vi trovos vian ordon.
Επίσημη, με ευγένεια
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Επίσημη, με ευγένεια
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Ni metas nian ordon por...
Επίσημη, με ευθύτητα
Chcemy zakupić u Państwa...
Ni intencas aĉeti...
Επίσημη, με ευθύτητα
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Επίσημη, με ευγένεια
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Επίσημη, με ευγένεια
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Επίσημη, με ευθύτητα
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Επίσημη, με ευθύτητα
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Ni konfirmas vian mendon.
Επίσημη, με ευγένεια
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Επίσημη, με ευγένεια
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Επίσημη, με ευγένεια
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Επίσημη, με ευθύτητα
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Επίσημη, με ευγένεια
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Επίσημη, με ευγένεια
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Επίσημη, με ευγένεια
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Επίσημη, με ευγένεια
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Επίσημη, με ευθύτητα
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Επίσημη, με ευθύτητα
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα