Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Rozważamy możliwość zakupu...
Vi overveje et køb af...
Επίσημη, με προσοχή
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Vi vil gerne angive en ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
Załączamy nasze zamówienie na...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Επίσημη, με ευγένεια
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Vedlagt vil du finde din ordre
Επίσημη, με ευγένεια
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Επίσημη, με ευγένεια
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Vi angiver hermed en ordre på...
Επίσημη, με ευθύτητα
Chcemy zakupić u Państwa...
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Επίσημη, με ευθύτητα
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Επίσημη, με ευγένεια
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Επίσημη, με ευθύτητα
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Επίσημη, με ευθύτητα
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Επίσημη, με ευγένεια
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Επίσημη, με ευγένεια
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Επίσημη, με ευθύτητα
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Επίσημη, με ευθύτητα
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Επίσημη, με ευγένεια
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Επίσημη, με ευγένεια
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Επίσημη, με ευγένεια
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Επίσημη, με ευγένεια
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Επίσημη, με ευθύτητα
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Επίσημη, με ευθύτητα
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα