Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
我们正在考虑购买...
Επίσημη, με προσοχή
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
我们很乐意订购贵公司的...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Szeretnénk rendelést leadni.
我们想下个订单。
Επίσημη, με ευγένεια
Mellékelten találja a rendelésünket ...
附上的是我们公司就...的订单
Επίσημη, με ευγένεια
Csatolva találja a rendelésünket.
您将在附件中看到我们公司的订单。
Επίσημη, με ευγένεια
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Επίσημη, με ευγένεια
Ezúton szeretnénk rendelni...
我们特此开出...的订单
Επίσημη, με ευθύτητα
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
我们意在向您购买...
Επίσημη, με ευθύτητα
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Várjuk az írásos visszaigazolást.
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Επίσημη, με ευγένεια
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
我们会尽快处理您的订单。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Επίσημη, με ευγένεια
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
Επίσημη, με ευθύτητα
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
附件中您将收到两份合同复印件。
Επίσημη, με ευθύτητα
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Επίσημη, με ευθύτητα
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
我们在此确认您的订单。
Επίσημη, με ευγένεια
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Επίσημη, με ευγένεια
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Επίσημη, με ευγένεια
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Επίσημη, με ευθύτητα
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Επίσημη, με ευθύτητα
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Επίσημη, με ευγένεια
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Επίσημη, με ευγένεια
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
是否有可能将订购推迟到...
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Επίσημη, με ευγένεια
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
我们想取消订单,订单号是...
Επίσημη, με ευθύτητα
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
我们不得不取消订单,因为...
Επίσημη, με ευθύτητα
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
我们别无选择只能取消订单,因为...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα