Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Επίσημη, με προσοχή
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Szeretnénk rendelést leadni.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Επίσημη, με ευγένεια
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Επίσημη, με ευγένεια
Csatolva találja a rendelésünket.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Επίσημη, με ευγένεια
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Επίσημη, με ευγένεια
Ezúton szeretnénk rendelni...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Επίσημη, με ευθύτητα
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Επίσημη, με ευγένεια
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Επίσημη, με ευγένεια
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Επίσημη, με ευθύτητα
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Επίσημη, με ευθύτητα
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Επίσημη, με ευγένεια
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Επίσημη, με ευγένεια
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Επίσημη, με ευγένεια
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Επίσημη, με ευθύτητα
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Επίσημη, με ευθύτητα
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Επίσημη, με ευγένεια
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Επίσημη, με ευγένεια
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Επίσημη, με ευγένεια
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Επίσημη, με ευθύτητα
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Επίσημη, με ευθύτητα
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα