Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Nous considérons l'achat de...
Επίσημη, με προσοχή
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Szeretnénk rendelést leadni.
Nous voudrions passer une commande.
Επίσημη, με ευγένεια
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Επίσημη, με ευγένεια
Csatolva találja a rendelésünket.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Επίσημη, με ευγένεια
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Επίσημη, με ευγένεια
Ezúton szeretnénk rendelni...
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Επίσημη, με ευθύτητα
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Nous désirons vous acheter...
Επίσημη, με ευθύτητα
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Επίσημη, με ευγένεια
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Επίσημη, με ευγένεια
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Επίσημη, με ευθύτητα
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Επίσημη, με ευθύτητα
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Επίσημη, με ευγένεια
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Επίσημη, με ευγένεια
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Επίσημη, με ευγένεια
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Επίσημη, με ευθύτητα
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Επίσημη, με ευθύτητα
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Επίσημη, με ευγένεια
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Επίσημη, με ευγένεια
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Επίσημη, με ευγένεια
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Επίσημη, με ευθύτητα
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Επίσημη, με ευθύτητα
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα