Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Wij overwegen de aanschaf van ...
Vi överväger att köpa ...
Επίσημη, με προσοχή
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Επίσημη, με ευγένεια
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Επίσημη, με ευγένεια
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Επίσημη, με ευγένεια
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Επίσημη, με ευγένεια
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Επίσημη, με ευθύτητα
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Επίσημη, με ευγένεια
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Επίσημη, με ευθύτητα
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Επίσημη, με ευθύτητα
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Επίσημη, με ευγένεια
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Επίσημη, με ευγένεια
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Επίσημη, με ευγένεια
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Επίσημη, με ευθύτητα
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Επίσημη, με ευγένεια
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Επίσημη, με ευγένεια
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Επίσημη, με ευγένεια
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Επίσημη, με ευγένεια
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Επίσημη, με ευγένεια
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Επίσημη, με ευγένεια
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Επίσημη, με ευγένεια
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα