Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Estamos considerando adquirir...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Επίσημη, με προσοχή
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Quisiéramos hacer un pedido.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Επίσημη, με ευγένεια
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Επίσημη, με ευγένεια
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Επίσημη, με ευγένεια
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Επίσημη, με ευγένεια
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Επίσημη, με ευθύτητα
Deseamos adquirir...
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Επίσημη, με ευθύτητα
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Επίσημη, με ευγένεια
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Επίσημη, με ευγένεια
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Επίσημη, με ευθύτητα
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Επίσημη, με ευθύτητα
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Επίσημη, με ευθύτητα
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Επίσημη, με ευγένεια
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Επίσημη, με ευγένεια
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Επίσημη, με ευγένεια
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Επίσημη, με ευθύτητα
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Επίσημη, με ευθύτητα
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Επίσημη, με ευγένεια
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Επίσημη, με ευγένεια
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Επίσημη, με ευγένεια
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Επίσημη, με ευγένεια
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Επίσημη, με ευγένεια
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Επίσημη, με ευγένεια
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Επίσημη, με ευγένεια
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Επίσημη, με ευθύτητα
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα