Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

・・・・の購入を検討しております。
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Επίσημη, με προσοχή
下記の通り・・・・を注文いたします。よろしくお手配願います。
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
下記の通り注文いたします。よろしくお取り計らい願います。
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Επίσημη, με ευγένεια
同封物は・・・・の正式な注文書です。
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Επίσημη, με ευγένεια
注文書を同封いたしました。
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Επίσημη, με ευγένεια
弊社は・・・・について安定した需要があるので・・・・の購入を検討しております。
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・を下記の通り注文いたします。
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Επίσημη, με ευθύτητα
・・・・を注文いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Επίσημη, με ευθύτητα
まことに不本意ながら、・・・・の価格を・・・・に変更させていただきたく、お願い申し上げます。
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
書面で確認をいただきたいのですが
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

発送日と総額をファックスにてご回答をお願いします。
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Επίσημη, με ευγένεια
注文を早急に処理いたします。
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
ご注文を承りました。・・・・までに発送致します。
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Επίσημη, με ευγένεια
口頭契約に従いまして、契約書を送付いたします。ご確認の上、ご署名と捺印をお願い致します。
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Επίσημη, με ευθύτητα
契約書を2枚同封しました。
In allegato trova due copie del contratto.
Επίσημη, με ευθύτητα
契約書にご署名の上、お手数ですが受理日より10日以内にご返送ください。
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Επίσημη, με ευθύτητα
ご注文を受注いたしましたので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
見積もりをご送付いただきありがとうございます。
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Επίσημη, με ευγένεια
この書面は・・月・・日付けの口頭契約を確認するものです。
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Επίσημη, με ευγένεια
私どもはお支払いが、取消不能信用状/国際為替/銀行振替 により行われることに同意いたします。
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Επίσημη, με ευθύτητα
注文を受注いたしましたので早急に手配します。
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Επίσημη, με ευθύτητα
・・・・日の納期を厳守していただけるという条件で、試験注文をお願い致します。
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

数量・・・・と発注いたしましたが、・・・・に変更していただくことは可能でしょうか。お手数ですが、ご検討お願い致します。
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Επίσημη, με ευγένεια
数量・・・・でお願いしておりましたが、追加注文をすることは可能でしょうか。
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Επίσημη, με ευγένεια
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、当社側で不都合が生じたため・・・・日に納期を延長していただくことは可能でしょうか。
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Επίσημη, με ευγένεια
調達に急遽不都合が生じまして、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。・・・・月・・・・日には、貴社に納入の予定でございます。
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Επίσημη, με ευγένεια
納期が明日までとなっておりましたが、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

貴社にご迷惑をおかけして申し訳ございませんが・・・・により注文を取消させていただきます。
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
誠に勝手ではありますが、注文を取消させていただきたく、お願いいたします。また、貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご注文いただいた商品は廃番になったため/生産量が受注に追い付かないため ご注文を辞退せざるを得ない状況であります。
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
大変申し訳ございませんが、取引条件を慎重に検討させていただいた結果、今回は辞退させていただくことにしました。
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
大変申し訳ございませんが、・・・・により今回のお申し出を辞退させていただくことに致しました。
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Επίσημη, με ευγένεια
この度は誠に勝手ではありますが、発注(No.*******)を取り消していただきたく存じ、ご連絡いたしました。貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Επίσημη, με ευθύτητα
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Επίσημη, με ευθύτητα
これ以上の値引きを行いますと、採算がとれなくなるおそれが生じますので、このたびはやむを得ず注文を取り消させていただきます。あしからずご了承ください。
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα