Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Ni konsideras la aĉeto de...
Harkitsemme ... ostoa...
Επίσημη, με προσοχή
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Ni ŝatus meti ordon.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos nian firman ordon por...
Liitteenä sitova tilauksemme...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos vian ordon.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni metas nian ordon por...
Täten jätämme tilauksemme...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni intencas aĉeti...
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Επίσημη, με ευγένεια
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni konfirmas vian mendon.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Επίσημη, με ευγένεια
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Επίσημη, με ευθύτητα
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα