Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Ni konsideras la aĉeto de...
Uvažujeme o koupi...
Επίσημη, με προσοχή
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Ni ŝatus meti ordon.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos nian firman ordon por...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos vian ordon.
V příloze najdete naší objednávku.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni metas nian ordon por...
Tímto zadáváme objednávku na...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni intencas aĉeti...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Επίσημη, με ευγένεια
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni konfirmas vian mendon.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Επίσημη, με ευγένεια
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Επίσημη, με ευθύτητα
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα