Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Ni konsideras la aĉeto de...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Επίσημη, με προσοχή
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Ni ŝatus meti ordon.
Мы хотели бы заказать
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos nian firman ordon por...
Тут же еще один наш заказ на...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos vian ordon.
Тут же вы найдете наш заказ
Επίσημη, με ευγένεια
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni metas nian ordon por...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni intencas aĉeti...
Мы намерены купить у вас...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Επίσημη, με ευγένεια
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
В приложении вы найдете две копии контракта
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni konfirmas vian mendon.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Επίσημη, με ευγένεια
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Επίσημη, με ευθύτητα
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Возможно ли продлить заказ до...
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα