Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Ni konsideras la aĉeto de...
Estamos considerando a aquisição de...
Επίσημη, με προσοχή
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Ni ŝatus meti ordon.
Gostaríamos de fazer um pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos nian firman ordon por...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos vian ordon.
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni metas nian ordon por...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni intencas aĉeti...
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Επίσημη, με ευγένεια
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Anexas estão duas cópias do contrato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni konfirmas vian mendon.
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Seria possível adiar a entrega até...
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα