Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Ni konsideras la aĉeto de...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Επίσημη, με προσοχή
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Ni ŝatus meti ordon.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos nian firman ordon por...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos vian ordon.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni metas nian ordon por...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni intencas aĉeti...
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Επίσημη, με ευγένεια
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni konfirmas vian mendon.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Επίσημη, με ευγένεια
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα