Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Ni konsideras la aĉeto de...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Επίσημη, με προσοχή
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Ni ŝatus meti ordon.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos nian firman ordon por...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos vian ordon.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni metas nian ordon por...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni intencas aĉeti...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
In allegato trova due copie del contratto.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni konfirmas vian mendon.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα