Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Ni konsideras la aĉeto de...
Estamos considerando adquirir...
Επίσημη, με προσοχή
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Ni ŝatus meti ordon.
Quisiéramos hacer un pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos nian firman ordon por...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos vian ordon.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni metas nian ordon por...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni intencas aĉeti...
Deseamos adquirir...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni konfirmas vian mendon.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα