Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Ni konsideras la aĉeto de...
Εξετάζουμε την αγορά...
Επίσημη, με προσοχή
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Ni ŝatus meti ordon.
Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos nian firman ordon por...
Επισυνάπτεται η παραγγελία της εταιρίας μας για...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos vian ordon.
Επισυνάπτεται η παραγγελία μας.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Έχουμε μια σταθερή ζήτηση για..., και έτσι θα θέλαμε να παραγγείλουμε...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni metas nian ordon por...
Με την παρούσα θα θέλαμε να κάνουμε την παραγγελία μας για...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni intencas aĉeti...
Επιθυμούμε να αγοράσουμε... από εσάς.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Είστε σε θέση να δεχτείτε και να κάνετε μια παραγγελία για... στην τιμή...;
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Ανυπομονούμε να λάβουμε την γραπτή βεβαίωση σας.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Μπορείτε παρακαλώ να επιβεβαιώσετε την ημερομηνία αποστολής και την τιμή με φαξ;
Επίσημη, με ευγένεια
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Η παραγγελία σας θα επεξεργαστεί το συντομότερο δυνατό.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Η παραγγελία σας βρίσκεται υπό επεξεργασία, και αναμένουμε να την έχουμε έτοιμη για αποστολή πριν...
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Σύμφωνα με προφορικές συμφωνίες μας, σας στέλνουμε το συμβόλαιο που πρέπει να υπογράψετε.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Βρείτε συνημμένα δύο αντίτυπα του συμβολαίου.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Παρακαλούμε στείλτε μας ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του συμβολαίου το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni konfirmas vian mendon.
Με την παρούσα επιβεβαιώνουμε την παραγγελία σας.
Επίσημη, με ευγένεια
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Με την παρούσα επιβεβαιώνουμε την προφορική συμφωνία μας από...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Αποδεχόμαστε τους όρους πληρωμής σας και επιβεβαιώνουμε ότι η πληρωμή θα γίνει με ενέγγυα πίστωση / διεθνή ταχυδρομική επιταγή / τραπεζικό έμβασμα.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Μόλις λάβαμε φαξ σας και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία όπως έχει οριστεί.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Παρέχουμε αυτή την παραγγελία δειγμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η παράδοση πρέπει να γίνει πριν από...
Επίσημη, με ευθύτητα
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Τα αγαθά σας θα αποσταλούν μέσα σε... μέρες/εβδομάδες/μήνες.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Θα ήταν δυνατόν να μειώσουμε την παραγγελία μας από... σε...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Θα ήταν δυνατόν να αυξηθεί η παραγγελία μας από... σε...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Θα ήταν δυνατόν να αναβληθεί η παραγγελία μέχρι...
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Δυστυχώς, πρέπει να σας πληροφορήσουμε ότι δεν είμαστε σε θέση να παραδώσουμε τα εμπορεύματα σας μέχρι...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι αυτή η παραγγελία δεν θα είναι έτοιμη για αποστολή αύριο.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Λυπούμαστε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε δώσει την παραγγελία μας αλλού.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Λυπούμαστε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε δώσει την παραγγελία μας σε άλλη εταιρεία.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Δυστυχώς, αυτά τα αντικείμενα δεν είναι πλέον διαθέσιμο / έχουν εξαντληθεί, γι 'αυτό θα πρέπει να ακυρώσουμε την παραγγελία σας.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Δυστυχώς, οι προϋποθέσεις σας δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικές για να είναι βιώσιμη η παραγγελία.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Δυστυχώς, δεν μπορούμε να δεχτούμε την παραγγελία σας γιατί...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Θα θέλαμε να ακυρώσουμε την παραγγελία μας. Ο αριθμός παραγγελίας είναι...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Είμαστε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε την παραγγελία μας λόγω...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Αφού δεν είσαστε διατεθειμένοι να προσφέρετε χαμηλότερη τιμή, λυπούμαστε να σας ενημερώσουμε ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε την παραγγελία.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση παρά να ακυρώσουμε την παραγγελία μας για...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα