Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Ni konsideras la aĉeto de...
Vi overveje et køb af...
Επίσημη, με προσοχή
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Ni ŝatus meti ordon.
Vi vil gerne angive en ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos nian firman ordon por...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos vian ordon.
Vedlagt vil du finde din ordre
Επίσημη, με ευγένεια
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni metas nian ordon por...
Vi angiver hermed en ordre på...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni intencas aĉeti...
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni konfirmas vian mendon.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Επίσημη, με ευθύτητα
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα