Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Ni konsideras la aĉeto de...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Επίσημη, με προσοχή
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Ni ŝatus meti ordon.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos nian firman ordon por...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos vian ordon.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni metas nian ordon por...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni intencas aĉeti...
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Επίσημη, με ευγένεια
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni konfirmas vian mendon.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Επίσημη, με ευγένεια
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Επίσημη, με ευθύτητα
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα